Quản trị doanh nghiệp là gì?

Categories
Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là quá trình quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong một doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Nó bao gồm việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất và […]