G-office - phần mềm văn phòng điện tử 4.0

Tiên phong chuyển đổi công nghệ số nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh Nghiệp Việt
  • Giúp hơn 200.000 người đến từ 3.000 doanh nghiệp nâng cao năng suất hoạt động và quản lý.
  • Dễ dàng chuyển đổi giữa các nền tảng và thiết bị điện tử.
  • Người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. 
  • Tăng gấp 5 lần năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên.
  • Báo cáo biểu đồ theo thời gian thực hỗ trợ ra quyết định